Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Noty księgowe 40 euro - poszerz swoją wiedzę!

Każdy przedsiębiorca wcześniej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Warto jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę może być niespodziewane przeoczenie lub przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]